គេហទំព័រ ឈីលី សូមស្វាគមន័

យើងខ្ញុំមានផ្តល់សេវាការបញ្ជាទិញនំខួបកំណើត និងទំនិញផ្សេងៗនៅលើគេហទំព័រ ជាមួយនឹងសេវាដឹកជញ្ជូនជូនលោកអ្នកដល់ទីកន្លែង។

នំខេកស្ត្របឺរីក្រែមស្រស់
នំខេកស្ត្របឺរីក្រែមស្រស់
 • $35.00
នំខេកសូកូឡាផ្លែឈើស្រស់
នំខេកសូកូឡាផ្លែឈើស្រស់
 • $35.00
នំខេកចំណិតស្ត្របឺរី
នំខេកចំណិតស្ត្របឺរី
 • $2.50
ខំខេកគូស្នេហ៍
ខំខេកគូស្នេហ៍
 • $65.00
នំខេកវ៉ូងកូនជ្រូក
នំខេកវ៉ូងកូនជ្រូក
 • $35.00
នំខេកចំណិតប្លូបឺរី
នំខេកចំណិតប្លូបឺរី
 • $2.50
នំខេកចំណិតសូកូឡា
នំខេកចំណិតសូកូឡា
 • $2.50
នំខេកចំណិតតយដូង
នំខេកចំណិតតយដូង
 • $2.50

Gifts

Perfume Mujer Gucci Premiere Gucci EDP (75 ml)
Perfume Mujer Gucci Premiere Gucci EDP (75 ml)
 • $145.50
Perfume Mujer Gucci Guilty Gucci EDT (75 ml)
Perfume Mujer Gucci Guilty Gucci EDT (75 ml)
 • $145.70
Perfume Mujer The Only One Dolce & Gabbana EDP (100 ml)
Perfume Mujer The Only One Dolce & Gabbana EDP (100 ml)
 • $150.80
Perfume Homme EDT Versace EDT (100 ml)
Perfume Homme EDT Versace EDT (100 ml)
 • $127.60