វគ្គសិក្សា

"ចក្ខុវិស័យរបស់យើងខ្ញុំ គឺការបន្ថែមគុណតម្លៃដល់លោកអ្នកដែលមានទេពកោសល្យតាមរយៈការបណ្តុះបណ្តាលដ៏ត្រឹមត្រូវ"

វគ្គសិក្សាសម្រាប់ថ្នាក់ដំបូង 

ថ្លៃវគ្គសិក្សា៖ $350.00

តើអ្វីដែលលោកអ្នកនឹងទទួលបាន?

  • រាល់ជំហានដំបូងនៃការធ្វើនំខេក
  • ស្វែងយល់ពីការដុតនំដ៏ត្រឹមត្រូវ
  • របៀបនៃការរៀបចំស្រទាប់នំ
  • រៀនពីការរចនានំទៅតាមប្រភេទរបស់នំខេក

តម្រូវការ៖

សម្រាប់លោកអ្នកដែលផ្តោតទៅលើការបង្កើតនំនេកដែលមានស្រស់ស្អាត និងអនាម័យខ្ពស់។

វគ្គសិក្សានេះសម្រាប់លោកអ្នក?

គឺលោកអ្នកដែលប្រាថ្នាដើម្បីធ្វើនំខួបកំណើតមួយដែលមានគុណភាពខ្ពស់ ដើម្បីមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ពួកគាត់។

រយ:ពេល៖ 2 សប្តាហ៍

ពេលវេលា៖ រៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ និង ថ្ងៃអាទិត្យ | 9:30 ព្រឹក - 11:30 ព្រឹក 

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ!

ទូរស័ព្ទលេខ៖ +855 81 800 676